Ôn tập chương 1 Toán 8 Đại số (Phần 2)Ôn tập chương 1 Toán 8 Đại số (Phần 2)
Bài 78 ; 79 SGK/33
+) Phân tích đa thức thành nhân tử
+) Chia đa thức

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://vitela.org/category/giao-duc

9 Comments

  1. Anh Ngụy December 1, 2019
  2. Minh Ung December 1, 2019
  3. Hùng Sơn Nguyễn December 1, 2019
  4. Trung Duong December 1, 2019
  5. Thiển Bạch December 1, 2019
  6. nhat nguyen December 1, 2019
  7. nguyen minh December 1, 2019
  8. Hoan Hoang December 1, 2019
  9. TrungA Duong December 1, 2019

Join The Discussion