86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược được bồi dưỡng kiến thức mớiVTC1 | Lớp bồi dưỡng kiến thức mới gồm 86 học viên, đều là những đồng chí được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://vitela.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

4 Comments

  1. phu doan quang November 29, 2019
  2. So Ut November 29, 2019
  3. Sa Trường November 29, 2019
  4. Chung Trần November 29, 2019

Join The Discussion